Kariera

Praktyki

W zajęciach praktycznych  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych należy wykonać test w kierunku COVID-19, który wykonywany jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (test ważny 48 godzin). 

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia. 

Zasady przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 1. Na praktyki zawodowe uczniowie mogą być przyjmowani na podstawie pisemnego skierowania (wniosku) ze strony szkoły adresowanego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu lub prośby ucznia bezpośrednio adresowanej do ZOZ w Bolesławcu.
 2. Skierowanie jak i prośba ucznia powinny zawierać:
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. nazwa szkoły, rok i kierunek nauki,
  4. proponowany termin odbycia praktyki,
  5. program praktyki.
 3. Praktyki zawodowe  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu są bezpłatne.
 4. Następnie, w przypadku możliwości odbycia praktyki (o czym szkoła lub uczeń są możliwie szybko informowani), podpisywana jest umowa o praktykę zawodową pomiędzy szkołą a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Ze strony szkoły sygnatariuszem umowy jest Dyrektor lub inna osoba przez niego upoważniona, zaś ze strony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu umowę podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Umowę sporządza się co najmniej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
 5. Wzór umowy dotyczący praktyki zawodowej w zależności od potrzeb i okoliczności może być modyfikowany.
 6. Przed przystąpieniem do praktyki należy zgłosić się do Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu celem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.
 7. Ponadto uczeń powinien mieć wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Zasady przyjmowania na praktyki studenckie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

 1. Na praktyki zawodowe (i /lub na zajęcia praktyczne) studenci mogą być przyjmowani na podstawie pisemnego skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu lub prośby studenta bezpośrednio adresowanej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 2. Skierowanie jak i prośba studenta powinny zawierać:
  1. imię i nazwisko studenta,
  2. adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. nazwa uczelni. rok i kierunek studiów,
  4. proponowany termin odbycia praktyki,
  5. program praktyki.
 3. Praktyki studenckie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu są bezpłatne.
 4. Następnie, w przypadku możliwości odbycia praktyki (o czym Uczelnia lub student są możliwie szybko informowani) podpisywana jest umowa w sprawie organizacji praktyki lub zajęć praktycznych pomiędzy Uczelnią a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Ze strony Uczelni sygnatariuszem umowy jest Rektor lub inna przez niego upoważniona osoba, zaś ze strony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu porozumienie podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Umowę sporządza się w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Studenci za odbytą praktykę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
 5. Każdy wzór umowy dotyczący praktyk studenckich (zajęć praktycznych) w zależności od potrzeb i okoliczności może być modyfikowany. 
 6. Powyższe zasady mają również zastosowanie w przypadku odbywania praktyk w ramach kształcenia podyplomowego.
 7. Przed przystąpieniem do praktyki należy zgłosić się do Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu celem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.
 8. Informacja dodatkowa: kształcenie praktyczne studentów, zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia obejmuje:
  1. zajęcia praktyczne, które odbywają sie pod kierownictwem i nadzorem nauczyciela akademickiego (zatrudnionego przez Uczelnię),
  2. praktyki zawodowe, które odbywają się pod kierunkiem wyznaczonego pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
  3. nadzór nad praktykami należy do Uczelni. 

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek

Kontakt

Tel.: 75 738 0255